Våre tilbud

Blå Kors Kompasset i Sandnes tilbyr individuell terapi, gruppeterapi eller par- og familieterapi.  Hva som passer for den enkelte finner vi ut sammen. Om man kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med din terapeut. Du får hjelp så lenge du trenger det. Det er også helt i orden å ha opphold i kontakten og få hjelp i flere perioder.

Å vokse opp i en familie med alkoholproblemer er å vokse opp med vedvarende sosiale livsbelastninger. Det får betydning for hva slags forhold du får til deg selv og til andre mennesker. Det preger måten du møter verden på og hva du forventer av livet. Problemene som kommer av å vokse opp med foreldre som har alkoholproblemer, kommer ofte til syne i ung voksen alder. De kan oppleves som sterke, hemmende begrensinger i forhold til å få til et eget liv med realisering av ønsker, planer og drømmer. Disse problemene er vanskelige å løse og frigjøre seg fra.

Kompasset tilbyr mulighet for å arbeide med seg selv slik at tidligere erfaringer i mindre grad får bestemme livet her og nå, og i fremtiden. I dette arbeidet inviteres du til å ta utgangspunkt i livet ditt her og nå, konkret, med de gleder, sorger, dilemmaer og frustrasjoner du står i.

Terapien i Kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å justere og få mer tilfredsstillende relasjon til foreldre, søsken, venner og partner.
  • Å se nye og andre muligheter

For å arbeide med slike temaer er det viktig med et trygt forhold til en terapeut. Det er det du synes er viktig som skal stå i sentrum, og du bestemmer tempoet i arbeidet. Kompasset skal være et sted der man opplever støtte, romslighet og aksept som gjør det trygt å utforske de utfordringer og sammenhenger som du står i. Ved behov deltar Kompasset i samarbeid med NAV, barnevern og fastlege.

Individuell terapi
Individuell terapi innebærer en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene blir til i et samarbeid mellom deg og din terapeut, og dine ønsker tillegges størst vekt i denne forbindelse.

Par- og familieterapi
Familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.

Rådgivning
Ikke alle som henvender seg til Kompasset ønsker terapi. For noen kan det være nok med noen rådgivningssamtaler. For noen av dem som kommer til rådgivende samtaler kan det være aktuelt å komme tilbake på et senere tidspunkt hvis man har behov for det.

Temakvelder:
Sammen med brukerrådet arrangerer vi temakvelder noen ganger i semesteret. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp som foredrag/innledninger/dialoger om tema som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Hvordan familien kan påvirke deg og hvordan du kan takle de utfordringene det gir deg i dag.

Noen temakvelder er det representanter fra Brukerrådet som innleder til samtale gjennom sine fortellinger og erfaringer.

Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn eller kjæreste, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på vår hjemmeside og vår facebookside. Det er ingen påmelding til temakveldene.