Våre tilbud

Blå Kors Kompasset i Oslo tilbyr veiledning, rådgivning individualterapi, gruppeterapi, par- og familieterapi. Vi har også et drop-in tilbud hver fredag mellom 12-14. Hva som passer for deg finner vi ut sammen i den første samtalen, eller vi kan komme fram til det etter hvert i terapiløpet.

Terapien hos Kompasset kan handle om:

  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til sine foreldre på
  • Å se nye og andre muligheter

Å vokse opp i en familie med alkoholproblemer er å vokse opp med vedvarende sosiale livsbelastninger. Det får betydning for hva slags forhold du får til deg selv og til andre mennesker. Det preger måten du møter verden på, og hva du forventer av livet. Problemene som kommer av å vokse opp med foreldre som har alkoholproblemer, kommer ofte til syne i ung voksen alder. De kan oppleves som sterke, hemmende begrensinger i forhold til å få til et eget liv med realisering av ønsker, planer og drømmer. Disse problemene er vanskelige å løse og frigjøre seg fra. Kompasset tilbyr mulighet for å arbeide med seg selv slik at tidligere erfaringer i mindre grad får bestemme livet her og nå, og i fremtiden. I dette arbeidet inviteres du til å ta utgangspunkt i livet ditt her og nå, konkret, med de gleder, sorger, dilemmaer og frustrasjoner du står i.

For å arbeide med slike temaer er det viktig med et trygt forhold til en terapeut. Det er det du synes er viktig som skal stå i sentrum, og du bestemmer tempoet i arbeidet. Kompasset skal være et sted der man opplever støtte, romslighet og aksept som gjør det trygt å utforske de utfordringer og sammenhenger som du står i.

Gruppeterapi
Startgruppe er for deg som ønsker et tilbud ved Kompasset og må vente på plass, er i starten av et terapiløp eller kan tenke deg å delta på en slik gruppe uten videre tilbud.

Under hver samling innleder en av terapeutene med å vise video eller snakke om et tema som er særlig relevant når man har vokst opp med rus i familien. Etterpå er det tid for samtale om emnet i gruppen. Erfaringen er at mange kjenner seg veldig alene om å ha det slik en har det. Det å kunne møte andre i samme situasjon kan gi kilde til gjenkjennelse og støtte. Gruppa går over 7 ganger med inntil 9 faste deltakere. Man må gi beskjed ved fravær, for å skape forutsigbarhet for øvrige deltakere. Alle har taushetsplikt om gruppas medlemmer og tema.

Vi tilbyr også prosessorienterte grupper med fokus på følelsesbevissthet. Disse gruppene går over en lengre periode. Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i gruppen, vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og hva du kan tenke deg å forandre på. Vår erfaring er at det er til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe.

Gruppene har 6-9 deltakere, og møtes enten ukentlig eller annenhver uke. Gruppene ledes av to terapeuter.

Individualterapi
Individualerapi innebærer som regel en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene blir til i et samarbeid mellom deg og din terapeut, og dine ønsker tillegges størst vekt i denne forbindelse. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med din terapeut.

Par- og familieterapi
Familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møter en eller to terapeuter sammen. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever at denne bakgrunnen kan forstyrre relasjonen. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Kompasset vil i noen tilfeller kunne tilby samtaler mellom unge og deres foreldre.

Drop-in
Kompasset Oslo tilbyr drop-in for alle som er nye på Kompasset. Vi ønsker at alle skal føle seg hjemme hos oss, og det kan være mange grunner til at du får lyst til å stikke innom for å se om dette tilbudet kan være noe for deg. Vi er tilgjengelige for en kort prat hver fredag mellom 12-14. Om vi er opptatt når du kommer, kan du ta deg en kopp te eller kaffe, bla i en av bøkene våre eller bare slappe av mens du venter. .

Rådgivning
Ikke alle som henvender seg til Kompasset ønsker terapi. For noen kan det være nok med noen rådgivningssamtaler.

Temagrupper og temakvelder
Vi tilbyr også psykoedukative temakvelder rundt en gang i måneden. Her inviteres fagpersoner eller brukere til å snakke om temaer som er relevante. Det er lagt opp til enkel matservering og dialog. I perioder kan vi tilby deltakelse i for eksempel yoga- og mindfulness grupper.

Brukerrådet
Brukerrådet er satt sammen av tidligere og aktive brukere av Kompasset, og er «brukernes egne stemme», både internt og eksternt. Internt ved å blant annet ta initiativ til egne brukerstyrte arrangementer, gi tilbakemeldinger til Kompasset om deres tilbud, og ved å komme med forslag til relevante og interessante temaer og foredragsholdere for fremtidige temakvelder. Eksternt ved å blant annet skrive avisinnlegg, bidra med brukerkompetanse i ulike fora og ved å formidle viktigheten av Kompassets eksistens overfor lokale politikere.

Har du innspill eller ønsker å komme i kontakt med brukerrådet i Oslo?
Du kan ta kontakt med Irene som selv er med i brukerrådet på telefon
986 29 506.