Våre tilbud

Blå Kors Kompasset i Bergen tilbyr individuell samtaleterapi, gruppeterapi samt par – og familieterapi. Du kan ta kontakt med oss gjennom mail, telefon eller ved å oppsøke oss i våre lokaler. Tilbudet vårt er gratis og du trenger ingen henvisning før du tar kontakt. Gjennom en første samtale finner vi sammen med deg ut hva slags hjelp du trenger. Samtalene kan variere fra å være ukentlig til å være mere sjelden, alt etter hvilket behov hver enkelt har. Du som kommer til oss får hjelp så lenge vi finner det nyttig.

Konsekvenser
Å vokse opp i en familie med alkohol- eller andre rusproblemer kan gi ulike typer livsbelastninger. Dette kan påvirke selvfølelsen som igjen påvirker forholdet du har til deg selv og andre mennesker. Et eksempel på dette er at du kan ha utviklet en generell mistillit til deg selv, andre mennesker og til verden. Problemene som kommer av å vokse opp med foreldre som har alkohol- eller andre rusproblemer kommer ofte til syne i ung voksen alder. Noen opplever det vanskelig å realisere ønsker, planer og drømmer for eget liv. Dette gjennom å ha et altfor stort fokus på andres behov fremfor hva en selv trenger og ønsker.

Terapien i Blå Kors Kompasset kan handle om:

  • Å dele sin historie
  • Å bli bedre kjent med seg selv
  • Å snakke om det som er vanskelig
  • Å kunne sette ord på egne følelser
  • Å bry seg mer om seg selv
  • Forstå seg selv i lys av egen historie
  • Å oppnå handlekraft
  • Å finne andre måter å forholde seg til nære andre på, deriblant sine foreldre
  • Å oppdage og erfare nye muligheter

For å arbeide med slike temaer er det viktig med et trygt forhold til en terapeut. Vi som jobber i Kompasset har derfor fokus på å gi støtte, romslighet og aksept til deg som oppsøker oss. Vi vet gjennom erfaring og kunnskap at trygghet er avgjørende for å kunne utforske de utfordringer og sammenhenger som du «som barn av» står i.

Individuell terapi
Individuell terapi innebærer en-til-en samtaler med en terapeut. Temaene og målsettingene for disse samtalene blir til i et samarbeid mellom deg og din terapeut, og dine ønsker tillegges størst vekt. Om du kommer til samtale hver uke, hver 14. dag eller sjeldnere avtaler du med din terapeut.

Gruppeterapi
Vi har to forskjellige gruppetilbud: Startgruppe og Prosessgruppe.

Startgruppe er for deg som ønsker et gruppetilbud ved Kompasset over et semester. Det kan også være aktuelt for deg som må vente på på individuelle samtaler, er i starten av et terapiforløp eller bare kan tenke deg å delta på en slik gruppe. Gruppeleder innleder til tema hver gang som vi samtaler om etterpå. Vi tar opp temaer som vi har erfaring med er særlig aktuelle når en har vokst opp med rus i familien.

Prosessgruppen er en langvarig samtalegruppe hvor deltakerne arbeider med egne utfordringer i en gruppe over tid.Man bør binde seg til å være med ca et år eller lenger.Gruppen får nye deltakere når noen slutter og kan ha 6-8 deltakere.

Gruppeterapi innebærer å møte andre i samme situasjon. Gjennom å dele, lytte og forholde deg til de andre i gruppen, vil du kunne forstå deg selv og andre bedre. På den måten kan du få innblikk i hva dine erfaringer betyr for livet ditt i dag, og hva du kan tenke deg å forandre på. Vår erfaring er at det er til stor hjelp å komme sammen i en slik gruppe.

Par- og familieterapi 
Familieterapi innebærer at flere medlemmer i en familie møtes og snakker sammen med en eller to terapeuter. Det er ikke uvanlig at søsken reagerer forskjellig på det å vokse opp i en familie med alkoholproblemer, eller at man i parforhold opplever det vanskelig å forstå hverandre. Par- og familieterapeutiske samtaler kan hjelpe til å bedre kommunikasjon, øke forståelse mellom familiemedlemmer, og forbedre relasjonene. Vi tilbyr også samtaler mellom unge og deres foreldre, men kun når foreldrene ikke er ruset.

Rådgivning
Ikke alle som henvender seg til Kompasset ønsker terapi. For noen kan det være nok med noen rådgivningssamtaler. For noen av dem som kommer til rådgivende samtaler kan det være aktuelt å komme tilbake på et senere tidspunkt hvis man har behov for det.

Temakvelder
Sammen med brukerrådet arrangerer vi temakvelder ca. 8 ganger i året. På temakveldene kan du få ny kunnskap sammen med andre med lignende erfaringer som deg selv. Kveldene er lagt opp som foredrag/innledninger om tema som kan være aktuelle for deg som har vokst opp i en familie med alkoholproblemer eller annen rusproblematikk. Hvordan familien kan påvirke deg og hvordan du kan takle de utfordringene det gir deg i dag.

Etter foredrag og pause åpner vi for spørsmål og samtale om tema.

Noen temakvelder er det representanter fra Brukerrådet som innleder til samtale gjennom sine fortellinger og erfaringer.

Temakvelder er for deg som er i målgruppen vår. Hvis du vil ta med deg en venn, er du velkommen til det. Temakveldene blir annonsert på vår hjemmeside og vår facebookside. Det er ingen påmelding til temakveldene.