Barns rett til utvikling trues av vold og rus

Foto: Barneombudet

Bakgrunn

Til minne om Lucy Smith holder Barneombudet, Institutt for offentlig rett, Institutt for privatrett og Norsk senter for menneskerettigheter en årlig fagdag om barns rettigheter. Lucy Smith var barnerettens mor i Norge og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Formålet er å skape en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Ved at akademikere, beslutningstagere og praktikere samles om barnekonvensjonen er håpet at alle i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Retten til utvikling

Årets barnerettighetsdag ble avholdt i Gamle festsal ved Universitetet i Oslo onsdag 22. november 2017. Årets tema var barns rett til utvikling.

  • Betydningen av god omsorg
  • Hva gjør det med et barn å bli utsatt for vold?
  • «Generasjon prestasjon» – press og livsmestring

Dagen ble åpnet med at Anders Torp delte sin sterke oppveksthistorie som pastorsønn. Han beskrev hvordan han som barn var overbevist om at han var syndig og fortapt. Han ble utsatt for demonutdrivelse og tortur i troens navn.

Barne- og familieminister Solveig Horne redegjorde for Regjeringens arbeid med å sette barns rett til utvikling på agendaen. Deretter redegjorde Barneombudet for det juridiske innholdet i FNs barnekonvensjon artikkel 6 og oppfordret tilhørerne til å påpeke retten til utvikling i alle prosesser som angår barn og unge.

Sosiolog Ivar Frønes (professor og seniorforsker ved Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge) ga oss en historisk gjennomgang av samfunnsutviklingen og påpekte hvordan kompetansesamfunnet bidrar til eksklusjon av sårbare barn.

Utvikling, tilknytning, mentalisering og betydningen av trygge voksenpersoner var fokus i psykiater Anne Kristine Bergems foredrag. Psykologspesialist Dag Nordanger fulgte opp med kunnskap om hvordan vold påvirker utvikling av barnehjernen. Deretter var Blå Kors Kompasset invitert til å snakke om konsekvenser av å vokse opp med rusbelastning. Avdelingsleder ved Kompasset Oslo, Mette Norman, refererte blant annet til statistikk utarbeidet på bakgrunn av spørreskjemaer fylt ut av våre brukere i den første kontakten med Blå Kors Kompasset. Norman vektla særlig hvor viktig det er å ta innover seg at mange barn og unge lever med rusbelastning i nære relasjoner uten at de forteller det til noen. Denne ensomheten i kombinasjon med tungt ansvar, lojalitetskonflikter og frykt truer helt avgjort retten til utvikling.

Fra sofadialogen hvor Mette Norman  fra Blå Kors Kompasset bidro under samtalen rundt hvordan fange opp sårbare barn i en tidlig fase.

Anne Lindboe ledet etterpå en sofadialog hvor både Bergem, Nordanger og Norman var opptatt av hvordan vi kan nå frem til barn og unge tidlig, slik at konsekvensene av vold, rus og neglekt kan minimeres.

 

Svikt og svik

Bak trygge, utforskende barn står omsorgsfulle voksne som heier, trøster og veileder. Slik kan barn søke erfaringer som legger grunnlaget for en god utvikling, påpekte barneombud Anne Lindboe. Hun minnet samtidig om at alle voksne dessverre ikke klarer å tilby barn denne tryggheten. Lindboe viste til rapporten «Svikt og svik», hvor Barnevoldsutvalget har undersøkt saker hvor barn ikke har fått nødvendig hjelp.

–Etter denne rapporten er det ikke lenger rom for tvil – samfunnet svikter de aller mest sårbare barna. Det finnes ingen unnskyldning for at dette skjer i Norge. Det er rystende, og vi skal ikke akseptere det. Det finnes ingen grunn for noen politiker, byråkrat eller ansatt i hjelpetjenestene til ikke å handle nå, -Anne Lindboe

Skulle du ønske du var tilstede under fagdagen? Klikk deg inn på Facebooksiden til Barneombudet. Her ligger opptak av fagdagen